Política de Privacitat

A través del present avís, Braipont SL informa als usuaris del lloc web www.braipont.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Braipont SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Braipont SL, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Braipont SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, Braipont SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Braipont SL.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a braipont@braipont.com a Braipont SL amb direcció a Av. de la Cerdanya 49 (25720 Bellver de Cerdanya), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Braipont SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Braipont SL es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

« Alumini + fusta: la unió perfecte per a tancaments mixtes »

MixWin: disseny i calidesa

El model de tancament MixWin és una finestra mixta, que combina la fusta a l'interior de l'habitatge i l'alumini a la part exterior. La suma d'aquests materials evita el manteniment de la superfície més exposada a les inclemències meteorològiques. A la vegada, s'aconsegueix uns tancaments visualment atractius, càlids i amb les màximes garanties en l'aïllament tèrmic i acústic. Aquesta finestra d'altes prestacions compleix amb la normativa CE.

MIXWIN
  • Finestra de fusta laminada amb fulla de 69 mm de gruix a l'interior i perfil d'alumini a l'exterior
  • Marc de fusta massís o laminat a l'interior i perfil d'alumini
    a l'exterior
  • Vidre amb una càmera de 26 mm de gruix o 2 càmeres de
    42 mm de gruix
  • Ferramenta G-U amb varis punts de tancament
  • Triple junta de goma
PERMEABILITAT
A L'AIRE

La permeabilitat de l'aire, és la propietat de deixar passar l'aire per una finestra tancada sotmesa a una pressió diferencial.

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207:2000): CLASSE 4

ESTANQUITAT
A L'AIGUA

La estanquitat a l'aigua és la capacitat d'una finestra a oposar-se a les filtracions d'aigua.

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208:2000): CLASSE 9A

RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA DEL VENT

L'assaig permet verificar que, sota els efectes de pressions i depressions, la finestra té una deformació admissible i conserva les seves propietats.

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN 12211:2000): CLASSE C4

PRESTACIONS
ACÚSTIQUES

És l'índex de reducció sonora que té una finestra (Rw), representa la diferència de soroll entre dos espais separats per una finestra. Es mesura amb decibels. Depèn del tipus de vidre. Valor obtingut amb vidre 4+18 +4 Aïllament acústic (UNE-EN ISO 1403:1995): Ra=35 (-1,-3) Db

TRANSMITÀNCIA
TÈRMICA

La transmitància tèrmica (U), mesura la quantitat de calor que travessa una finestra per temps, per superfície i per diferència de temperatura. Es mesura amb W/m2k. Depèn del tipus de vidre. Valor obtingut per càlcul amb vidre 4+18 gas argó+4 baix emissiu. Transmitància tèrmica del tancament (UNE-EN ISO 10077-2:2003): 1,5 (W/m 2k) )

BATENT OSCIL·LO-
BATENT
BASCULANT PIVOTANT
VERTICAL
PIVOTANT
HORITZONTAL
GUILLOTINA CORREDERA PLEGABLE
RODONES TRAPEZOIDALS TRIANGULARS PUNT RODÓ

Guia persiana incorporada


Tenim la possibilitat d'incorporar la guia de la persiana en el marc de la finestra allargant el travesser inferior per a recollir la persiana.

GUIA PERSIANA
INCORPORADA EN EL PERFIL

DETALL DE LA GUIA DE PERSIANA
INCORPORADA EN EL PERFIL


Llindar inferior


Balconera amb llindar inferior d'alumini de 25 mm d'alçada. De gran ajuda contra barreres arquitectòniques, facilitant els problemes d'accessibilitat.


Format per dues juntes de goma, que a més de facilitar l'aïllament tèrmic i acústic, ajuda al desguàs gràcies a uns orificis fets a la seva part inferior.

LLINDAR INFERIOR: VISTA INTERIOR

LLINDAR INFERIOR: VISTA EXTERIOR

FACILITA ELS PROBLEMES D'ACCESSIBILITAT

DETALLS TÈCNICS

Ferramenta oculta


Es pot instal·lar la ferramenta oculta enrasant la fulla amb el marc per la cara interior del tancament. Així aconseguim una finestra amb uns acabats minimalistes i estètics.

FRONTISSA OCULTA OSCIL·LOBATENT TRAVESSER SUPERIOR

VISTA INTERIOR FINESTRA

LA FERRAMENTA OCULTA PERMET OBRIRA LA FINESTRA FINS A UN MÀXIM DE 90º

Treballem amb qualsevol tipus de fusta. Treballem amb fustes de pi, d'iroko, de roure, de castanyer i de niangon.   Utilitzem vernís a l'aigua per a exteriors que té un fàcil manteniment. També es pot tenyir, lacar o personalitzar en qualsevol color
 
IROKO

Milicia excelsa

ROURE

Quercus robur

CASTANYER

Castanea sativa

PI

Pinus

NIANGON

Heritiera utilis

  VERNÍS I
TINTS
COLORS I
ALUMINI
Av. de la Cerdanya, 49-51 – 25720 Bellver de Cerdanya (Lleida)
Tel. 973510071
POLÍTICA DE PRIVACITAT